/ 3 نظر / 7 بازدید
áíáí

ÇØáÇÚíå ÑæÇÈØ Úãæãí ÏÇÏÓÊÇäí ˜á ˜ÔæÑÏÑ ãæÑÏ ÇíÇååÇí ÇíäÊÑäÊí: ÑæÇÈØ Úãæãí ÏÇÏÓÊÇäí ˜á Ô˜æÑ ÏÑ ÇØáÇÚíå Çí ÇÚáÇã ˜ÑÏ: ÇíÇåååÇí ÇíäÊÑäÊí ˜å ÇÒ ÞÇäæä ÊÎØí ˜ääÏ æ ÈÇ åäÌÇÑÔ˜äí ÏÑ ÑÇÓÊÇí ÇåÏÇÝ ÏÔãä ÞÑÇÑ íÑäÏ¡ ÊÍÊ í

دال-سین-7-عین

سلام برخورشید جاودان. دلم حسابی واسط تنگ شده بود این مدت که نبودی. امیدوارم مسافرت به تو و همسر مهربان حسابی چسبیده باشه. این بابا که در عکس دیده می شود، به شغل شریف رنگ زدن قلب ها اشتغال دارد. در ضمن لینکت کردم. خوش باشی.

دیوونه

این شکل میگه میشه دلها رو تعمییر کرد اما باید ببین معمرش کی باشه[بغل]